Pozidava Slovenije: Manipuliranje s prebivalci? 2. del
Bela Ljubljana. Pesek v oèi.  3. del
Slovensko Hrvaški sindrom. Krško, Varaždin, Veliki boè. 4. del
Je Kranj transformator slovenskega šolstva, oziroma kdo gradi na podlagi trapezov! 5. del
Ljubljanski trikotniki in diagonale. 6. del
Maribor, mesto trgov, ki ga poganjata Kalvarija in Piramida. 7. del
Celje v luèi 40° naklona. 8. del
Koper. Mesto, ki v južnem delu nima izkorišèenega potenciala. 9. del

Prostozidarski zemljevid Slovenije? 1. del

Dejstvo da prostozidarstvo ali masonstvo na slovenskem ne obstoja je verjamem za nekatere kot žaljivka. Da v Sloveniji živijo prostozidarji in se shajajo v ložah je namignil že sam Janez Janša. Vendar kdo in kaj so ti možje, ki verjamem, krojijo tudi vašo usodo? Vprašanj je veè, odgovorov veliko manj. Prvi menijo, da gre za èrne mage, drugi za podaljšano roko politike. Tretji zopet, si s tem ne belijo glave, ker prostozidarji niso na prepihu kot recimo minister ali politièna stranka. Sami menijo, da delajo le dobro z opozorilom, da tudi ne povedo kaj to je. Res humano od njih, toda veliko je svetovnih institucij kjer se na raèun humanosti bogati zgolj doloèen sloj prebivalstva. A naj navedem le enega. Nekoc še v èasu SFRJ, so Slovence vabili na krvodajalske akcije. Namesto plaèila so jim ponudili “hrenovko” ter dela prost dan. In kaj potem? JLA je pošiljala kri v Irak in Iran kjer je takrat trajala vojna. Kaj je potemtakem, dobil jugoslovanski krvodajalec? Iraèani in Iranci so nam v zameno poslali bencin, ki smo ga, in ga še, Slovenci potrebujemo kot kri. Torej! Dali ste kri in jo kupili nazaj. Ne bom trdil, a verjamem da je podobno, èe ne huje ravno pri prostozidarjih. Preveè jim iz ust sili humanost, da bi takšni tudi bili. Sicer pa, èe menijo, da so res humani in delajo v dobrobit države in èloveštva nasploh, naj to tudi dokažejo, kot lahko to storijo mnoge druge ustanove. Zavod za zašèito živali recimo.

Nekoè so vedo geografija imenovali tudi zemljepis. Paè tedanje strukture, bilo je to okrog leta 1976 so besedo zemljepis zamenjali za geografijo, kajti edino ta, èetudi uvožena, naj bi bila “vsejugoslovanska”. In ker nisem vajen uporabljati tujk bom v nadaljevanju še nekajkrat zapisal zemljepis, saj bo beseda tekla med drugim tudi o zlorabi posameznih mest v naši deželi, glavnem mestu, kot na Zemlji nasploh. Kajpak bralce vnaprej postavljam pred dejstvo, da informacije temeljijo na trhlih nogah, saj so pridobljene na tak ali drugaèen naèin, zato še vedno na meji realnosti ali domišljije. Osebno veè kot 85 odstotkov èlanka postavljam v realnost. Upam, da se ne motim, èeravno vem, da dosti somišljenikov nimam. In èetudi bi bil cel èlanek domišljija,ne bi bilo izkljuèeno, da v njem ne tièi vsaj kanèek resnice. Toda ravno kanèek je dovolj, ker hišo ste si opremili sami, zgradil vam jo je zidar. Enako vam bi povedal recimo regresoterapevt, saj bi ob seansi dvomili, èe morebiti res ne ne gre za domišljijo. Vendar, meni mož te stroke rekel ni niè, le vprašal me je. “Kaj pa je to domišljija?”

Naj za zaèetek spomnim bralce, da je po eni verziji prostozidasrtvo plod angleških menihov in je njihova loža kot si upam trditi najstarejši ali vsaj eden najstarejših parlamentov na svetu. Domneva ki je zelo trda naj bi bila tudi izpeljana èasa Templarjev in naj bi na njeni podlagi prvi prostozidarji Templarji tudi bili. Vendar je tudi ta teorija deloma ovržena zato so se raziskovalci ponovno obrnili v Egipt in povezali prostozidarstvo s Levjim kanjonom tam ter nauki, ki jih je razširjal Sv. Andrej. (op. I.A.) Vendar mnogi menijo, da je v Egiptu le del prostozidartsva, nikakor pa se tam to ni zaèelo. Prostozidarsto ima v vsakem primeru dolgo tradicijo in iz arhiviranih podatkov iz 17. stoletja, se to priène med letom1350-1390.

V mnogih zapisih se da videti zgolj opevanost tega strdka. Sam nisem zaèuden saj so avtorji teh zapisov, tudi knjig, navadno prostozidarji sami. Pravzaprav je glavna lastnost vseh prostozidarjev molèeènost. Nihèe ne pove zakaj pri tem gre, edino kar radi poudarijo je, da delajo le dobro. Vendar dobro delajo še mnoge druge institucije a svoje uspehe rade obesijo na veliki zvon. Pravzaprav je v modernem svetu ravno reklama, kakršne koli vrste, tisto kar podjetju ali posamezniku da ugleda in zaupanja. (cetudi pogosto lažnega) No, pri "ložnikarjih" je taktika propagiranja oèitno obrnjena na glavo. Zakaj tako vedo oni sami. Mi pa si zapomnimo. "Riba ne smrdi le pri glavi. Tudi pri repu in kosteh." Èe prostozidarstvo v posamezni državi ne bi delovalo anonimno in v korist lastnih interesov, le zakaj “pri loži” so potem na listi prostozidarjev v glavnem tudi predsedniki držav, znani umetniki, literati, športniki, filmski igralci in nenazadnje astronavti? S tem ne nameravam reèi, da fizièni delavec ne sme biti prostozidar, vprašanje je kako visoko v loži se lahko povzpne oziroma do kje ga bodo pustili. Prostozidarji odloèno zanikajo naèrtno okorišèanje položaja v loži s kakršnim koli poslom izven nje. A vendar, imajo lep izgovor, saj so v loži poskrebeli tudi za sodišèe, ki je bojda zelo strogo. Vendar èe je njihovo sodišèe tako zelo strogo, kje so potem oni prostozidarji, ki so zaradi zlorabe položaja, razkrivanja skrivnosti IPD iz lože tudi leteli? Morda pa teh ni, ker enostavno ne smejo (veè) biti. Na takega prostozidarja še nisem naletel, verjamem tudi ne bom, saj njjihovo sodišèe, upam si trditi ni niè manj zmanipulirano, podkupljeno kot katerokoli .

No in èe so prostozidarji res tako poštena in dobrodušna bitja kot govorijo sami, bi omenil zgolj dogodek izpred nekaj let, ki se je zgodil na Danskem. Neznanemu avtorju je v nekem èasu prišlo preveè na ušesa. Na podlagi teh podatkov je èez èas napisal knjigo z vsebino, ki govori predvsem o (ne)delih prostozidajev. Hitro po izdaji se je našel nekdo ki je avtorja tudi tožil. Sodba je bila le nekaj dni po zasedanju senata pravnomoèna avtorju v korist, zato nadaljevanje sojenja o izdaji knjige o masonih ni bilo veè potrebno. Toda ne, še isti dan so našli zabodenega sodnika, ki ranam na sreèo ni podlegel, vendar pa so ga morali prepeljati v bolnišnico. Vendar mi govorimo o ljudeh, ki se predstavljajo pod krinko humanosti, zato so vedno pripravljeni delati le èloveku v korist. Pravzaprav so v navedenem primeru res delali ljudem v korist. Kot kaže zgolj ložnim pridobièkarjem.

Sam nikoli nisem izkljuèeval možnosti, da prostozidarji ali masoni verujejo v posebne simbole , ki so odtisnjeni tudi na prostozidarskih predmetih, hišah, templjih, kjer se nahaja loža. Navadno so na teh predmetih odtisnejna šestila, toda videl sem prostozidarski prstan, proizvod danskega zlatarja, na katerem se razloèno vidi odtis piramide, nad njo šestila, ter med šestili kladivo. Bojda podobni prstani krožijo tudi po Sloveniji, toda sam ga v domaèih krajih še nisem videl. Vendar prstan kot kaže, množici prostozidarjev služi zgolj kot predstava iz katerega družbenega kroga dotièni prihaja. Za uveljavljanje, zlasti banènih zadev je tak prstan zelo primeren, sicer ga ne bi nosili, ker obstojajo še drugi predmeti kot so žlice, vilice, skodelice, sveèniki, meèi in podobno. Kajpak so vsi ti predmeti zazanamovani z njihovimi simboli in èrkami. Toda èrke so najverjetneje lokalnega pomena in predstavljajo stopnjo, ki jo je dosegel doloèen prostozidar. Pravzaprav je ta ustanova odprta za vsakogar, le moški moraš biti.. One lože, v katere imajo dostop tudi ali ikljuèno ženske so drugaènega pomena in navadno odprtega znaèaja. Seveda si lahko posamezna bralka postavi tudi vprašanje v zvezi z emancipiranostjo žensk. Dame in dekleta 20. stoletja, se v èasu, ki ga živite res ne smete pritoževati. Drugaèe je bilo z vašimi babicami in materami.Poznale so le štedilnik, vrt, polje in otroke. Niso poznale cigaret, ne piva. Kozarec vina po obedu, potem pa previjat otroke. In èe na tem mestu povežem prostozidarje z žensko emancipacijo, sploh nisem zaèuden nad tekstom, da èlanstvo v ameriških ložah rahlo upada, da pa je bil višek po vojni oziroma takrat ko so bile še vase mame in babice mladenke.


Najveèji sovražnik prostozidarstva je bil komunizem, in so si lože le stežka utrle pot do teh predelov, a vseeno verjamem, da so obstajale tudi na rdeèih tleh, v rdeèih "svinèenih" èasih. Po nekaterih virih naj bil bil prostozidar tudi Josip Broz Tito. Ne vem, težko verjamem, a si upam trditi da se mu s posedanjem v loži ni bilo potrebno ukvarjati, saj ga tudi lista predsednikov prostozidarjev ne navaja. Lep primer je tudi Romunija, saj jih je takrat še predsednik Caucessco prepovedal in prekinil njihovo delovanje na Romunskih tleh. To mu je do neke mere tudi uspelo, toda po razpadu komunizma, njegovi smrti in padcu privatnih oboroženih sil Securitate, so Italijani poslali na oni del sveta preko Jadrana svoje prostozidarske poslance in ambasadorje, katerih naloga je bila obnoviti romunsko prostozidarsko ložo. Pravzaprav nimam namena opisovati problemov Romunije in njihove lože, temveè bi se na tem mestu ustavil ob slovenskih prostozidarjih. Ne verjamem, da živi kdo ali “kdorkoli”, ki bi me lahko preprièal, da v Sloveniji prostozidarstva ni, zato tudi ne vidim, razloga, da bi ti posamezniki tajili èlanstvo v loži.Prihodnjiè ali nekoè paè: Od Pule do Savudrije je dvanajst centimetrov.


Takk fyrir athygly: Andres


V nadaljevanju bom zapisal nekaj številk in delovnih nazivov posameznikov, ki bi po nekem kljuèu lahko bili prostozidarji ob dnevu osamosvojitve republike Slovenije, torej 25.6.91. Kajpak so številke le primerjalne, zato se bojim, da je ta trenutek številka še veliko višja. Prièakujem, da se bo z leti dvigovala številka visoko izobraženih državljanov in hkrati padla prisotnost politikov, in strankarskih intuziastov. To seveda pomeni, da predsednik, ne bo ostal sam, brez politiène elite v loži. Le manj jo bo. 4 ministri, 18 poslancev, 30 carinikov, 40 policajev, 65 kriminalistov, 25 vodij carinskih izpostav, 5 županov, 3 namestniki županov 27 direktorjev bank, 50 banènih knjigovodij, 40 banènih raèunovodij, 100 banènih uslužbencev raznih odgovornosti, 27 univerzitetnih profesorjev, 50 ravnateljev šol, 10 uèiteljev, 100 doktorjev, 20 pisateljev, 70 inženirjev, 300 direktorjev, 200 zasebnikov, 1 škof, 250 duhovnikov vkljuèno s cerkvenim osebjem. Tako se razpredelnica nadaljuje dokler ne pridem do ljudi raznoraznih poklicev in èlanov te ali one institucije ali društva. Mizarjev, ki jih je bilo 5, ravno toliko frizerjev, zidarjev in verjemite, veliko je predvsem prostozidarjev.

 

Vaša pošta

Pravice do ponatisa so pridržane avtorju. Andres Zoran Ivanovic Hjalmholt 8 105 Reykjavik Iceland Želim na zaèetno stran prispevkov o pozidavah v Sloveniji.

zadnji popravek 1.4.2004